НАЗМУЛА

Болатланы Юруслан

ХХХ
Айтама Кязимге да, Къайсыннга да:
Къууаныгъыз, Малкъар жашайды, хау.
Жалгъан даудан кёлю бир кёп сыннганды…
Заман шарты: къаугъа, дауур, тонау.
Турабыз къаяла кибик алай -
Бетлерибиз тангнга ачылгъанлай.
ХХХ
Малкъар, Холам эм Бызынгы,
Чегем, Басхан эм Къарачай…
Бизни атача къучакълай,
Элбрус къарайды базыннгы.
Сырын шо бурундан бери
Сакълайды тау халкъны жери.
ХХХ
Туугъан жерим,  айя анамса сен.
Уллу Жерни аулап чыкъгъанма мен.
Сенича жокъ. Мында кесим да - тау!
Угъай деп этмесин киши да дау.
Сыйлы анам, сен аллай эс бергенсе…
Жанкъытланы этгенлерин кёргенсе.
ХХХ
Киши эшталмагъан орайданы
Эштеме. Ичимде да, дайым жол
Тасхасында да, черекде да – ол.
Кесим бла Кёкдю эшталгъан аны.
Сен, Журтум, ётдюре Тангны тёрге,
Келечекге эжиусе ёмюрге!
ХХХ
Тюрк тили – чыпчыкъланы
танг аллы жырчыкълары.
Не да аламат, сейир!
ХХХ
Ол байрымгюл булбул болгъанды,
Булбул а байрымгюлдю энди.
Къайда Саят-Нова уа?
ХХХ
Жанымы чапыракъларында
Жылтырайды къырау.
Башил ай.
ХХХ
Салам алейкум, жулдузла, -
мени узакъ къардашларым!
Сизни кёрсе эди
сокъур туугъан…
Сансызсыз-санаусуз - чапыракълача.
ХХХ
Адам сырсызлыгъы бузгъан Жерибизге
Энип келсин Кёкню кечим асыулугъу.
Болушсунла бизни къыйын ишибизге
Къызла тазалыгъы, таула асыллыгъы.
ХХХ
Гюлню ингнгил тюшчюгюнде
Сени излеп тапханма мен.
Алай ариуса, жаным, сен,
Чурум тапмазча юсюнгде.
Ол менмеми гюлчюклени
Жукъгъа тергемеген? Кюню
болуп къалыр эдим гюлню
О, жаным, кёрмесем сени.

Гюлияны ариулугъу

Жыргъа керти да тийишлисе сен;
Кесинг да гюл ийис этген шауданса.
Жулдуз тилде излеп табарем мен
Санга сейир ат, аллай жокъду ансы.
Болса да ол сёз – Ариулукъду, сау
Дунья сырын сакълап турады таймай.
Алам сыйын бийик этген а, хау,
Ол сен боллукъса, энди ангылайма.

О Гюлия, алам гюлю!

О Гюлия, гъаршларымда уртлам
Сууум болгъанса. Сен мени алам
Гюлюмсе, чыкъча кёз жашым жуугъан.
Хакъны кёре болурса базманын.
Мылы этгенди кёз жашым аны,
Эт, Я Аллах, деп насыплы туугъан.
ХХХ
Мен Лоркача назму тизгин къурай эдим,
Галисия, сени узакъ жашынг, келип
Буруннгулу жагъалагъа къарай эдим
(Къайсын а дайым эсимде), ёхтемленип.
О, бир да жюрекни эки да поэти!
Ол – кесими, жерни кёкюрегинде, ол хакъ.
Алай жанып турады: бир поэт, бир халкъ
Жерде ансыз болалмазлыкъ кибик керти.
ХХХ
Къалай уккаш эте билесе, жаным, сен.
Анда Тейри ингнгиллиги, тазалыгъы,
Кемсиз Ариулукъну тиек азатлыгъы…
Сени о, къачан къучакъларма энтда мен?
Орусчадан Ёлмезланы Мурадин кёчюргенди

 

Ана тилим

 

Тургъан эдим ёксюз тизгин къурай,

Турдум Малкъар сёзюмю тансыкълай.

Бу арт заманлада

Къол аязгъа жыйдым

Ана тилибизни

Инжилерин.

 

Орус шахарда тау тилде айтдым

Назму – минчакъ санагъанлай,

Къайтдым

Малкъарыма, эсде

Къалды эшитгеним:

«Жим-жим жанадыла сёзлеригиз».

 

***

Булут да, Тейрини жаныма деп,

Жулдуз таба тебирейди – жан бийчем.

Къарамаучем кёкге тынчлыкъ тилеп,

Булутлагъа къараб’а къалыучем.

 

Тейри кибик жангызма дунияда.

Жаным, булутча, билмейди атын.

Жашайма – кюнлени да къората,

Къадарымы да кёрмей сыфатын.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.